1. علی پیروی , نقش قابلیت اطمینان در سیستمهای دفاعی هوشمند , دنیای کیفیت , دوره ( ۸۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۲/۰۱, صفحه ۶۱-۶۷
  2. علی پیروی , امیر شریف یزدی , روش اقتصادی ارتقاء قابلیت اطمینان شبکه توزیع نیرو مبتنی بر جداسازی سریع محل آسیب دیده , مهندسی عمران فردوسی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۷۵/۰۷, صفحه ۳۰-۴۳
  3. علی پیروی , امیر شریف یزدی , ارزیابی قابلیت اطمینان شبکه تولید و انتقال شمال خراساان , دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۷۵/۰۱, صفحه ۴۶-۶۴
  4. علی پیروی , قابلیت اطمینان شبکه های توزیع نیرو و روشهای بهبود کیفیت سرویس , دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۷۳/۰۳, صفحه ۱۵۹-۱۸۲
  5. علی پیروی , محسن نایب زاده , روشهای محاسبه قابلیت اطمینان سیستمهای قدرت , دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۶۷/۱۲, صفحه ۲۷-۴۸